RFHL Göteborg Stadgar

Stadgar som styr vårt arbete och alla medlemmar bör bekanta sig med.

 Stadgar för RFHL Göteborg

 

Organisations nr: 857202-2005

Med hemort i Göteborgs stad

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

     Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet för att stötta människor med problematiskt substansbruk.

Föreningen skall också delta i debatt och information i samhället i stort och Göteborgs stad i synnerhet med särskild målsättning att med lokal närvaro sprida information och understödja processer som leder bort ifrån problematiskt substansbruk. Föreningen är också engagerad i debatten omkring psykisk hälsa och ohälsa. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen arbetar aktivt för att motverka all form av diskriminering.

 

      Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3§     Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

4§     Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om så styrelsen beslutar, av den valda ordföranden eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer som verkar i föreningens regi.

 

5§     Verksamhets-räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

 

6§     Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskuts frågan till nästkommande årsmöte.

 

7§     Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följandegälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsätt. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

8§     Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar reglera eventuella skulder och fodringar och överskott skänkas till allmänna arvsfonden och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på stadsarkivet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10§     Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen skall godkänna alla medlemskap.

 

11§     Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12§     Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I besluten skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom 3 dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

 

13§     Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • Skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattas av föreningsorgan
 • Har inte rätt till del i föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • Skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.
 • Godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats a föreningen.

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

14§     Tidpunkt kallelse

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer och kan vara en fysisk plats eller tex via videoströmning såsom Zoom eller liknande.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall a styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via de kanaler som föreningen normalt använder. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med en annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga förmedlemmarna senas en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges ar dessa handlingar finns tillgängliga.

 

15§     Förslag till motioner att behandlas a årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

16§     Rösträtt samt yttrande-förslagsrätt

Medlem som betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt under mötet.

 

17§     Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande under mötet.

 

18§     Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8§ och 9§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstningen sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om ordförande är röstberättigad.

Är ordföranden icke röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

19§     Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

20§     Ärenden vid årsmötet

Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande om dagordning.
  6. Dokument. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
  9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senast verksamhets-/räkenskapsåret.
  10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  11. Fastställande av medlemsavgifter.
  12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhet-/räkenskapsåret.
  13. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner)
  14. Val av
  15. Föreningens ordförande b) Val skall ske av ordförande och ytterligare 4 – 8 styrelsemedlemmar plus Suppleanter.

  13.Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i större ekonomiska frågor eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

   

  21§     Extra årsmöte

  Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 20% av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

  När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom en månad från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats.

  Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägsi 16§ och 17§.

   

  VALBEREDNING

  22§     Sammansättning, åliggande

  Valberedningen består av 1 – 3 ledamöter, varav en är sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. Anställd i föreningen får inte väljas till ledamot av valberedningen i föreningen.

   

  REVISORER

  23§     Revision

  Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skallgranska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

   

  STYRELSEN

  24§     Sammansättning

  Styrelsen består av en av årsmötet vald ordförande samt 4 – 8 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga befattningar som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt en av styrelsen överenskommen turordning. Avgår en ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

   

  25§     Styrelsens åliggande

  När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dess stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

  • Tillse att föreningens gällande lagar och bindande regler iakttas
  • Verkställa av årsmötet fattande beslut
  • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
  • Ansvara för och förvalta föreningens medel
  • Tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23§
  • Förbereda årsmöte

   

  26§     Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

  Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vice ordförande. Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter kallats och då minst 3 ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften är närvarandestyrelseledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genomombud. Röstning får ske av närvarande via telefon eller strömmande video. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

   

  Stadgarna revideras 15/6 2021