Kallelse till årsmöte

Till RFHLs årsmöte torsdagen den 6/4-2017 kl 17:00  i vår lokal på Vegagatan 48 A.

Dagordning

 1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.
 2. Val av sekreterare och justeringsmän, tillika rösträknare.
 3. Upprop.
 4. Frågan om årsmötets utlysts i behörig ordning.
 5. Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
 6. Anmälan av revisionsberättelsen.
 7. Frågan om fastställande av balansräkning för det förflutna räkenskapsåret.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 9. Fastställande av budget och medlemsavgifter för innevarande verksamhetsår.
 10. Val av avdelningsordförande.
 11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
 12. Val av revisor och revisorssuppleant.
 13. Val av valberedning
 14. Ärende som medlem begärt få upptaget, ärende som styrelsen hänskjutit till avgörande vid årsmötet eller ärende som revisorn begärt att få behandlat.
 15. Övriga frågor.

Årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse och bokslut) finns att hämta på kansliet en vecka före mötet.

Välkommen

 

 

 

OBS!

bli_medlem_nuNu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2017. Vi har nytt medlemsregister och nytt kontonummer i år, så var uppmärksam på att du betalar in till rätt kontonummer. Du betalar in till vårt Plusgiro 721075-0
Privatperson 100 kr/år
Är du pensionär, arbetslös eller befinner dig på institution, 25 kr/år. För att få tidningen Oberoende och medlemsutskick ring eller mejla oss när du betalt in och lämna din adress.