Stadgar för RFHL-Göteborg

Göteborg 2012

§1 Målsättning

RFHL har som huvuduppgift att bekämpa missbruk av läkemedel, narkotika och alkohol. I denna uppgift organiserar RFHL människor med eller utan missbruksproblem i arbetet för att påverka människors attityder, ge människor kunskaper och möjligheter att förändra sina liv och för att påverka samhällets politik beträffande drogmissbruk och utslagning. RFHL:s mål är därför ett samhälle utan ekonomiska, sociala och kulturella orättvisor. RFHL:s verksamhet omfattar förebyggande insatser, kontakt och motivationsarbete, aktiv gemenskap, behandlingsalternativ och opinionsbildning grundad på förbundets ställningstagande och erfarenhet. RFHL:s arbete är i sig ett alternativ till missbruk. RFHL är en partipolitisk obunden och religiöst neutralt.

§2 Organisation

Göteborgsavdelningen är en lokalavdelning av Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare och har sitt säte i Stockholm. 

§3 Medlemskap

Individuellt medlemskap vinnes genom inträde i lokalavdelningen. Medlem som motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. För uteslutning fodras två/tredjedels majoritet vid årsmötet. I väntan på formell uteslutning kan medlem stängas av genom styrelsebeslut.

§4 Medlemsavgift

Medlem ska betala medlemsavgift med det belopp som fastställs av lokalavdelningens årsmöte.

§5 Ordinarie årsmöte

Lokalavdelningens högst beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls en gång årligen i mars eller april månad. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor i förväg. Den skall ange obligatoriska ärenden samt övriga ärenden som styrelsen önskar ta upp. Om enskild medlem vill ta upp frågor på årsmötet ska dessa frågor vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Minst två veckor före årsmötet ska styrelsen se till att verksamhetsberättelsen finns tillhanda liksom bokslut, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt underlag för övriga ärenden. Medlem som betalt medlemsavgift eller på annat sätt visat att han/hon vill vara medlem, har yttrande- samt rösträtt. Vid lika röstetal avgör lotten. Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare och justeringsmän
 3. Upprop
 4. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
 5. Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 6. Anmälan av revisionsberättelse
 7. Frågan om fastställande av balansräkning för det förflutna räkensskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 9. Fastställande av budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 10. Val av avdelnigsordförande
 11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
 12. Val av revisor och revisorsuppleanter
 13. Val av valberedning
 14. Ärenden som styrelsen, medlem eller revisor önskat få behandlat av årsmötet

  §6 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen så beslutar eller på begäran av revisorn. Kallelse till extra årsmöte ska av styrelsen utsändas minst två veckor i förväg och däri ska det anges det ärenden som behandlas.

 §7 Styrelse

Styrelsen vars förhandlingar leds av avdelningsordförande, består förutom av denne av minst två ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. Styrelsen är mellan årsmötena lokalavdelningens högsta beslutande organ. Styrelsen kan utse utskott eller arbetsgrupper som kan arbeta med särskilda frågor. Dessa gruppers förslag redovisas sedan för styrelsen som beslutar i de olika frågorna. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så kräver, dock minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då hälften plus en av ledamöterna är närvarande. Vid öppen omröstning har ordföranden vid lika röstetal utslagsröst. Viod sluten omröstning avgör lotten. Styrelsen ska inrätta en inventarieförteckning.

 §8 Revision

För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning ska årsmötet välja revisor.

 §9 Förvaltning

RFHLs räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januri till 31 december.

Styrelsen ska före första mars för revisorns granskning överlämna verksamhetsberättelsens balansräkning, vinst- och förlusträkning för närmast föregående räkenskapsår.

 §10 Firmateckning och attesträtt

RFHL göteborgs firma tecknas av – två personer var för sig – som styrelsen utser därtill.

Attesträtt innhas av styrelsen utsedda personer.

 §11 Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet, antingen av två på varandra följande möten varav minst ett ordinarie årsmöte eller på ett ordinarie årsmöte varvid erfodras bifall av minst tre fjärdedelar av de i omröstningen deltagande.

 §12 Upplösning

Beslut om RFHLs upplösning och likvidation ska fattas på samma sätt som i § 11 anges. De behållna medlen ska överlämnas till riksförbundets styrelse.