Stadgar för RFHL-Göteborg

Stadgar för RFHL-Göteborg

Göteborg den 23/5 2013 .

Stadgar för RFHL-Göteborg

§1 Målsättning
RFHL har som huvuduppgift att bekämpa missbruk av läkemedel, narkotika och alkohol.
I denna uppgift organiserar RFHL människor med eller utan missbruksproblem i arbetet
för att påverka människors attityder, ge människor kunskaper och möjligheter att
förändra sina liv och för att påverka samhällets politik beträffande drogmissbruk och
utslagning. RFHL:s mål är därför ett samhälle utan ekonomiska, sociala och kulturella
orättvisor. RFHL:s verksamhet omfattar förebyggande insatser, kontakt- och
motivationsarbete, aktiv gemenskap, behandlingsalternativ och opinionsbildning grundad
på förbundets ställningstagande och erfarenhet. RFHL:s arbete är i sig ett alternativ till
missbruk. RFHL är en partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.

§2 Organisation
Göteborgsavdelningen är en lokalavdelning av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse,
Hälsa och Likabehandling: och har sitt säte i Stockholm.

§3 Medlemskap
Individuellt medlemskap vinnes genom inträde i lokalavdelningen. Medlem som
motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. För uteslutning fordras två/tredjedels
majoritet vid årsmötet. I väntan på formell uteslutning kan medlem stängas av genom
styrelsebeslut.

§4 Medlemsavgift
Medlem ska betala medlemsavgift med det belopp som fastställs av lokalavdelningens
årsmöte

§5 Ordinarie årsmöte
Lokalavdelningens högst beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålles en
gång årligen i mars eller april månad. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast
fyra veckor i förväg. Den skall ange obligatoriska ärenden samt övriga ärenden som
styrelsen önskar ta upp. Om enskild medlem vill ta upp frågor på årsmötet ska dessa
frågor vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Minst två veckor före
årsmötet ska styrelsen se till att verksamhetsberättelsen finns tillhanda liksom bokslut,
revisionsberättelse, valberedningens förslag samt underlag för övriga ärenden. Medlem
som betalt medlemsavgift eller på annat sätt visat att han/hon vill vara medlem, har
yttrande- samt rösträtt på årsmötet. Omröstningen på mötet sker öppet så vida det inte
beslutas annorlunda. Arsmötet ska vara offentligt. Endast vid årsmötet närvarande
medlemmar har rösträtt. Vid lika röstetal avgör lotten. Vid årsmötet ska följande ärenden
förekomma:

1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar

2. Val av sekreterare och justeringsmän

3. Upprop

4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

5. Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

6. Anmälan av revisionsberättelse

7. Frågan om fastställande av balansräkning för det förflutna räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

9. Fastställande av budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

10. Val av avdelningsordförande

11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter

12. Val av revisor och revisorssuppleanter

13. Val av valberedning

14. Ärenden som styrelse, medlem eller revisor önskat få behandlat av årsmötet

§6 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas då styrelsen så beslutar eller på begäran av revisorn. Kallelse
till extra årsmöte ska av styrelsen utsändas minst två veckor i förväg och däri ska det
anges det eller de ärenden som behandlas.

§7 Styrelse
Styrelsen vars förhandlingar leds av avdelningsordföranden, består förutom av denne av
minst två ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig kassör och
sekreterare. Styrelsen är mellan årsmötena lokalavdelningens högsta beslutande organ.
Styrelsen kan utse utskott eller arbetsgrupper som kan arbeta med särskilda frågor.
Dessa gruppers förslag redovisas sedan för styrelsen som beslutar i de olika frågorna.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så
kräver, dock minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då hälften plus en av
ledamöterna är närvarande. Vid öppen omröstning har ordföranden vid lika röstetal
utslagsröst. Vid sluten omröstning avgör lotten. Styrelsen ska inrätta en
inventarieförteckning.

§8 Revision
För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning ska årsmötet välja revisor.

§9 Förvaltning RFHLs räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till 31 december.
Styrelsen ska före första mars för revisorns granskning överlämna
verksamhetsberättelse balansräkning, vinst- och förlusträkning för närmast föregående
räkenskapsår.

§ 10 Firmateckning och attesträtt
RFHL-Göteborgs firma tecknas av – två personer i förening – som styrelsen utser därtill.
Attesträtt innehas av styrelsen utsedda personer.

§ 11 Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet, antingen av två på varandra följande
möten varav minst ett ordinarie årsmöte eller på ett ordinarie årsmöte varvid erfordras
bifall av minst tre fjärdedelar av de i omröstningen deltagande.

§ 12 Upplösning
Beslut om RFHLs upplösning och likvidation ska fattas på samma sätt som i § 11 anges.
De behållna medlen ska överlämnas till riksförbundets styrelse.