RFHL:s historia

RFHL:s historia

Bildande

RFHL bildades 1965 av Frank Hirschfeldt – som blev förbundets första ordförande
tillsammans andra personer som av olika skäl kommit att intressera sig för narkotikafrågan. Det var t ex läkare, psykologer och anhöriga till missbrukare som ville balansera och tillföra kunskap till den yrvakna debatt som uppstått kring ett fenomen som var ganska nytt i Sverige.

Året efter tillkom en avdelning i Stockholm och så småningom också en i Göteborg. Idéerna spreds och allt fler lokalavdelningar bildades. Medlemmarna levde upp till de formuleringar som fanns i stadgarna: ”Människor med och utan egen erfarenhet av missbruk.” Detta ledde i sin tur till en blandning av många olika erfarenheter och kunskaper inom förbundet.
Denna blandning lever kvar som en viktig hörnsten i RFHLs arbete också idag.

Förbundet antog namnet Riksförbundet För Hjälp åt Läkemedelsmissbrukare och lade fast att uppgiften var att organisera människor med och utan egen erfarenhet av missbruk för en bättre vård och för bättre kunskap om vad narkotikamissbruk var. Namnet valdes utifrån att allt det man då kallade narkotika var läkemedel som så småningom kom att narkotikaklassas.

RFHL skulle också arbeta med socialpolitiska frågor i anslutning till missbruk och utslagning. Detta var en av de avgörande skillnaderna mellan RFHL och t ex länkorganisationer som stannat vid att ge stöd till enskilda personer.